Privacybeleid - TVH Equipment

PRIVACYBELEID 

Overzicht 

De bescherming van jouw persoonsgegevens is van groot belang voor TVH Equipment NV, Mannebeekstraat 4, 8790 Waregem, RPR Gent – afdeling Kortrijk 0414 262 650. In deze privacyverklaring beschrijven wij de maatregelen die zijn genomen om de bescherming van jouw persoonsgegevens te waarborgen in overeenstemming met de doelstellingen en verplichtingen die voortvloeien uit de Algemene Verordening inzake Gegevensbescherming (Verordening (EU) 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG) (hierna de "GDPR" genoemd) en andere relevante wet- en regelgeving. In deze uitleg willen wij je duidelijk informeren over hoe we binnen TVH Equipment jouw persoonsgegevens beschermen. 

TVH Equipment treedt niet alleen op als verwerkingsverantwoordelijke in de verschillende processen en systemen binnen TVH Equipment, maar ook als verwerker wanneer we te maken krijgen met persoonsgegevens van onze klanten die we op hun verzoek verwerken. Als verwerker wordt in overeenstemming met de wetgeving een gegevensverwerkingsovereenkomst verstrekt die door beide partijen moet worden gelezen en ondertekend. 

TVH Equipment zal, als verwerkingsverantwoordelijke en/of verwerker, de noodzakelijke technische en organisatorische maatregelen nemen om de persoonsgegevens te beschermen. Als verwerker bieden wij in overeenstemming met onze gegevensverwerkingsovereenkomst altijd ondersteuning aan de verwerkingsverantwoordelijke. 

Dit privacybeleid is voor het laatst bijgewerkt op 3 maart 2020. 

Activiteiten van TVH Equipment 

TVH Equipment verhuurt of verkoopt nieuwe of tweedehands machines en andere soorten uitrusting, inclusief bijkomende diensten, zoals gevraagd door onze klanten, en biedt VCA- / IPAF- / ... gekeurde opleidingen aan. 

Welke persoonsgegevens verzamelen we? 

“Persoonsgegevens” omvatten alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. 

Wij ontvangen en verwerken gegevens van klanten/leveranciers/partners/online of on-site bezoekers, enz. (d.w.z. betrokkenen) in het kader van een samenwerking of toekomstige samenwerking (prospecten). 

Deze “persoonlijke contact- en identificatiegegevens” zijn: 

 • Bedrijfsnaam 

 • Adresgegevens (straatnaam, huisnummer, postcode, woonplaats) 

 • Naam 

 • Voornaam 

 • E-mailadres 

 • Telefoonnummer, GSM-nummer, faxnummer 

 • BTW-nummer 

 • Andere unieke gegevens, zoals functie 

 • Financiële gegevens 

 • IP-adres 

 • Kopie van het identiteitsbewijs/rijbewijs (in specifieke gevallen) 

 • Kopie van het inschrijvingsbewijs van het voertuig dat gebruikt wordt om de gehuurde goederen op te halen 

 • Beeldmateriaal van de personen die onze gebouwen binnenkomen, opgenomen door de videobewakingssystemen 

 • Geolocatie (zie artikel 12) 

 • Statistische gegevens over het gebruik van de gehuurde goederen, de websites en de apps 

 • Interesse van een persoon om een bepaald type machine te kopen of te huren 

 • Acties uitgevoerd door een gebruiker op de website en/of de app  

De persoonsgegevens die wij verzamelen zijn passend en relevant voor onze doelen. Wij beperken de door ons verzamelde persoonsgegevens tot de minimaal benodigde gegevens voor de doelen waarvoor we de persoonsgegevens verwerken. 

Waarom verzamelen we persoonsgegevens? 

Wij verzamelen je persoonsgegevens in de mate dat dit nodig is voor het uitvoeren van een overeenkomst die je met ons bent aangegaan of om, op jouw verzoek, de noodzakelijke maatregelen te nemen om tot een overeenkomst met ons te komen. 

Wij hebben deze gegevens nodig voor onze standaard zakelijke activiteiten en het verlenen van onze diensten. In overeenstemming met de GDPR stemt dit overeen met het “gerechtvaardigde belang" en de “contractuele verplichting” van de verwerkingsverantwoordelijke. 

Alle persoonsgegevens (algemene identificatiegegevens) worden alleen gebruikt voor de volgende doeleinden: 

 • Zakelijke contacten via de telefoon, mobiele telefoon, e-mail, enz. 

 • Dienstverlening aan je bedrijf en werknemers 

 • Bestellingen 

 • Leveringen 

 • Reparaties en onderhoud 

 • Vlootbeheer 

 • Financiële gegevens 

 • Prijsaanvragen 

 • Facturatie (zowel digitaal als per e-mail) 

 • Geolocatie (zie artikel 12) 

 • Controleren kredietwaardigheid 

 • Nieuwsbrieven, productcatalogen en informatie over onze diensten, actuele onderwerpen en zakelijke communicatie. Je hebt de mogelijkheid om je voor deze communicatie aan- of af te melden. 

 • Verzenden van marketingmateriaal van TVH Equipment. 

 • Aanbieden van gecertificeerde opleidingen. 

 • Klanttevredenheidsonderzoeken en marktonderzoeken, inclusief vragenlijsten en/of interviews. 

 • Innen van achterstallige bedragen. 

 • Afdwingen van onze wettelijke rechten om de machines weer in bezit te nemen wanneer de verhuur wordt beëindigd of wanneer de verkoop wordt ontbonden wegens het niet betalen van de verkoopprijs. 

Hoe verzamelen we jouw gegevens? 

Het verzamelen van gegevens kan op verschillende manieren gebeuren, waaronder: 

 • Persoonlijk/e-mail-/telefonisch contact 

 • Contactformulier op onze website 

 • Contact tijdens netwerkevenementen/beurzen 

 • Website die cookies gebruikt om een aantal persoonsgegevens te verzamelen 

 • De TVH Equipment-apps 

 • Track & trace-apparaten 

Hoe lang bewaren we je gegevens? 

Zolang de samenwerking loopt en niet door een van beide partijen is beëindigd, worden de persoonlijke identificatiegegevens bewaard. Als betrokkene kun je expliciet verzoeken om deze eerder te verwijderen, maar zonder de wettelijke bewaartermijnen te schenden (bijv. 5 tot 10 jaar voor persoonsgegevens die nodig zijn om te worden opgeslagen volgens de belastingwetgeving, 3 tot 10 jaar voor persoonsgegevens die nodig zijn voor elke partij om hun wettelijke rechten te verdedigen in de rechtbanken, etc.). 

Algemene Voorwaarden 

Werving en selectie 

Om je de beste werkgelegenheidskansen te bieden moeten we bepaalde informatie over jou verwerken. Wij vragen alleen om gegevens waarvan we denken dat deze ons echt in staat stellen om je te helpen, zoals jouw naam, leeftijd, contactgegevens, opleidingsgegevens, arbeidsverleden, contactpersonen voor noodgevallen, immigratiestatus, psychologisch profiel, intellectuele capaciteiten en socialezekerheidsnummer (en je kunt er natuurlijk voor kiezen om andere relevante informatie met ons te delen). In voorkomende gevallen en in overeenstemming met lokale wet- en regelgeving, kunnen we ook gegevens verzamelen die verband houden met je gezondheid, diversiteit op de werkplek, of gegevens van eventuele strafrechtelijke veroordelingen. 

Wij verzamelen je persoonsgegevens van derden (bijvoorbeeld via zakelijke netwerken, vacature-aggregators en providers van vacaturesites). 

Voor zover je toegang hebt tot onze website of een e-mail van ons leest of aanklikt, verzamelen we ook bepaalde gegevens automatisch of via het feit dat je die aan ons doorgeeft.  

Als je een tijdelijke werknemer bent, verzamelen wij je gegevens: 

 • Van jou; of 

 • Van derden (bijvoorbeeld uitzendbureaus).  

Als je als uitzendkracht bij ons komt werken of als je voor bepaalde tijd bij ons in dienst komt, is de voornaamste reden voor het gebruik van je persoonsgegevens te zorgen voor een soepel verloop van onze tijdelijke relatie, en om te voldoen aan contractuele en andere verplichtingen jegens elkaar en onze klanten, en om te voldoen aan onze verplichtingen jegens derden, zoals belastingdiensten en overheidsinstanties. 

Met wie delen we je gegevens? 

7.1. Wij verkopen of verhuren jouw gegevens niet aan personen of bedrijven die geen onderdeel uitmaken van de TVH Equipment-groep. 

Wij delen je persoonlijke gegevens niet met derden, tenzij aan ten minste één van de volgende voorwaarden is voldaan: 

 • wij hebben je voorafgaande toestemming hiervoor ontvangen  

 • de ontvanger is onze onderaannemer/leverancier/afgevaardigde en het is noodzakelijk om je persoonlijke gegevens met hem te delen voor de doeleinden zoals beschreven in punt 3 hierboven. 

 • wij voeren precontractuele activiteiten uit om je onze producten en diensten aan te bieden 

 • wij voeren de diensten uit die je van ons hebt verworven 

 • wij zijn verplicht om dit te doen in het kader van een regeling of een juridische procedure (zie 7.2) 

 • wij worden door een wetgevende of juridische autoriteit gevraagd dit te doen (zie 7.) 

Voor de verwerking van je persoonsgegevens kunnen we gebruik maken van derden die jouw gegevens ontvangen. Wij vereisen van deze derden dat zij als verwerker jouw gegevens verwerken in overeenstemming met onze instructies en (beveiligings-)standaarden. Wij registreren deze overeenkomsten met elke verwerker in een zogenaamde gegevensverwerkingsovereenkomst.  

Een aantal van deze verwerkers kunnen buiten de EU gevestigd zijn. In dat geval waarborgen wij dat wij met deze partijen aanvullende overeenkomsten aangaan zodat een passend niveau van bescherming gegarandeerd is. 

7.2. In het geval van een gedeeltelijke of volledige reorganisatie of overdracht van activiteiten van TVH Equipment, waarbij het haar zakelijke activiteiten reorganiseert, overdraagt of stopzet, of als TVH Equipment failliet gaat, kan dit betekenen dat je gegevens worden overgedragen aan nieuwe entiteiten of derden door wie de zakelijke activiteiten van TVH Equipment vervolgens geheel of gedeeltelijk worden uitgevoerd. 

TVH Equipment spant zich naar redelijkheid in om je vooraf te informeren over het feit dat TVH Equipment je gegevens aan voormelde derde vrijgeeft, maar je erkent ook dat dit niet onder alle omstandigheden technisch of commercieel haalbaar kan zijn. 

7.3. In zeldzame gevallen kan TVH Equipment verplicht zijn om je persoonsgegevens vrij te geven op grond van een gerechtelijk bevel of om te voldoen aan dwingende wet- of regelgeving. 

7.4. Wanneer wij jou hebben geselecteerd als een gegadigde voor een vacature, kunnen we je gegevens delen met één van onze groepsmaatschappijen en gelieerde derden (zoals onze dienstverleners) om contact met je op te nemen over onze diensten. 

7.5. Als je als uitzendkracht bij ons komt werken of als je voor bepaalde tijd bij ons in dienst komt, kunnen we jouw persoonsgegevens delen met relevante collega's binnen de TVH Equipment-groep (dit kan collega's van andere kantoren/uit andere landen omvatten). 

Toegang door derden 

8.1. Ten behoeve van de verwerking van jouw persoonsgegevens kunnen we derden toegang tot je persoonsgegevens toestaan. 

8.2. In dat geval garanderen we hetzelfde niveau van bescherming als overeenkomstig dit privacybeleid door contractuele verplichtingen jegens deze werknemers en collega's af te dwingen. 

Sociale media 

Via internet en (onze eigen) socialemediakanalen gaan we een dialoog aan met klanten, gebruikers van onze diensten/apps en bezoekers van de website over onze organisatie, producten en/of diensten. Het doel hiervan is het verstrekken van nuttige en relevante informatie en/of beantwoorden van via sociale media gestelde vragen. Wij volgen actief het internet en socialemediakanalen, zoals Facebook, Instagram, YouTube, LinkedIn en blogs. We behouden ons uitdrukkelijk het recht voor om niet op elke vraag of opmerking te reageren. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan het door ons al dan niet reageren op content.  

Bij het deelnemen aan webfeeds en het beantwoorden van vragen of reageren op opmerkingen kunnen we (persoons)gegevens verzamelen. Vanzelfsprekend verwerken we deze gegevens in overeenstemming met deze privacyverklaring. Wij zijn niet aansprakelijk voor content die andere gebruikers van socialemediakanalen plaatsen of voor hoe zij omgaan met persoonsgegevens. 

Het staat je vrij om TVH Equipment al dan niet via deze socialemediakanalen te volgen. 

Automatische besluitvormig en profilering 

Wij kunnen gebruik maken van profilering. Profilering betekent het verzamelen, analyseren en samenvoegen van (persoons)gegevens met het doel om je in bepaalde categorieën in te delen. Voor het opbouwen van je profiel kan het profileringsalgoritme, in theorie, gebruik maken alle relevante soorten gegevens die in artikel 2 zijn genoemd. Voor meer informatie over de manier waarop wij de gegevens verkrijgen, kun je ons cookiebeleid raadplegen. Nadat de gegevens zijn verzameld, worden analyses uitgevoerd om ervoor te zorgen dat we automatisch bepaalde categorieën aan jouw profiel kunnen toevoegen. Op deze manier zorgt profilering ervoor dat de content van onze websites, en die van onze apps, e-mails, aanbiedingen en advertenties, beter aansluit op jouw interesses.  

Profilering kan gevolgen hebben voor je privacy (bijvoorbeeld als we op basis van onjuiste of verouderde informatie verkeerde (interesse)categorieën aan jou gekoppeld hebben). In dat geval kun je contact opnemen op ons privacy e-mailadres privacy.equipment@tvh.com om je gegevens te laten corrigeren. 

Hoe beveiligen we jouw persoonsgegevens? 

Jouw persoonsgegevens worden beschouwd als strikt vertrouwelijk. Daarom bieden wij de noodzakelijke technische en organisatorische maatregelen om de veiligheid van jouw persoonsgegevens te garanderen.  

We doen alle mogelijke moeite om ons netwerk grondig te beschermen tegen ongeoorloofde toegang en de vertrouwelijkheid van de persoonsgegevens en zakelijke gegevens van onze klanten, leveranciers en prospecten te beschermen. 

Voor wat betreft organisatie hebben we een privacyverklaring en duidelijke verantwoordelijkheden en bevoegdheden. We hebben ook de noodzakelijke processen en procedures ingesteld om dit beleid zo goed mogelijk te implementeren en op te volgen. 

In contacten met verwerkers wordt de veiligheid van jouw persoonsgegevens afgedwongen door middel van een contractuele overeenkomst. 

Gebruik van volgsystemen en telematicadiensten 

Onze apparaten kunnen uitgerust zijn met trackers die realtime-GPS- en telematicagegevens versturen naar TVH Equipment.  

Wij verzamelen de volgende technische gegevens (alleen in verband met de aangesloten machine) via de GPS-trackers: 

 • Geolocatiegegevens: in het bijzonder de laatst bekende locatie, lengte- en breedtegraad van de locatie (bijvoorbeeld in geval van diefstal); 

 • Gebruiksgegevens: in het bijzonder het aantal uren dat de machine is gebruikt (voor facturatiedoeleinden), de snelheid, de afstand …; 

 • Gegevens over onderdelen: in het bijzonder de temperatuur van de motorkoelvloeistof en de motorolie, de druk van de motorolie, omgevingstemperatuur, foutcodes van de motor, foutcodes van de transmissie, brandstofniveau ... 

Deze gegevens worden verzameld door middel van apparaten en diensten die aan ons ter beschikking worden gesteld en die worden beheerd en onderhouden door de fabrikanten van de machines of door gespecialiseerde derden die gevestigd zijn in de EU en de VS. Daarom is hun toegang tot jouw persoonlijke gegevens inherent en is de veiligheid van jouw persoonlijke gegevens afgedwongen door contractuele overeenkomsten tussen ons en hen.  

Wat zijn je rechten en hoe kun je deze uitoefenen? 

Je hebt het recht om ons te verzoeken om je persoonsgegevens te bekijken, te corrigeren of te verwijderen.  

Je kunt ons ook informeren over jouw wens om je recht uit te oefenen om de verwerking en doorgeefbaarheid van je gegevens te beperken of om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw gegevens. 

Deze rechten kunnen gratis worden uitgeoefend door een duidelijk verzoek in te dienen gericht aan ons privacy e-mail adres  privacy.equipment@tvh.com waarin je duidelijk vermeldt welk recht je wilt inroepen, vergezeld van een uitleg, een kopie van je identiteitskaart en hoe we contact met je kunnen opnemen.  

 

Als je het niet eens bent met het door ons gegeven antwoord, heb je het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming: 

Gegevensbeschermingsautoriteit 
Drukpersstraat 35, 1000 Brussel 

+32 (0)2 274 48 00 
+32 (0)2 274 48 35 
contact@apd-gba.be 

https://gegevensbeschermingsautoriteit.be/ 

 

Aanpassingen van dit privacybeleid 

We kunnen deze verklaring naar eigen goeddunken bijwerken of aanvullen. Hoewel wij al onze klanten per e-mail kunnen informeren over wijzigingen in dit Privacybeleid, is er geen garantie dat alle ontvangers ons bericht op tijd zullen ontvangen. Daarom raden wij je aan om, vooraleer onze websites, apps en/of diensten te gebruiken, dit beleid regelmatig door te lezen om te zien hoe wij jouw persoonsgegevens verwerken en beschermen.